Skatt vid försäljning av företag

Ska du sälja eller överlåta ditt företag kommer skattefrågorna förmodligen att ha stor betydelse för dig. Beroende på hur försäljningen genomförs kommer det att bli olika skattekostnader. I vilket syfte genomförs försäljningen? Ska den fysiska delägaren kunna inkassera en kontant nettovinst? Då måste delägaren på något sätt i slutändan göra sig av med andelarna i 3:12-bolaget. Eller ska vinsten efter en försäljning investeras i en ny verksamhet? Då bör försäljningen ske på annat sätt ur skattesynpunkt.

Informationen nedan ska endast ses som en översiktlig redovisning om vilka skatteregler som gäller vid olika sätt att sälja ett så kallat 3:12-bolag (bolag som ägs av 1-4 personer) och det är därför viktigt att du kontaktar en skattejurist för hjälp kring dessa frågor, innan du säljer.

Nedan finns en kort sammanfattning, om vilka skattekonsekvenser som kan komma att uppstå vid en försäljning:

– Aktieförsäljning beskattas vanligtvis som inkomst av kapital, det vill säga med 30%. Om ditt företag räknas som ”fåmansföretag” (ett bolag som ägs av upp till 4 personer) kommer den att omfattas av den så kallade 3:12-regeln. Denna regel innebär att en del av vinsten beskattas som kapital och en del som inkomst av tjänst.

– Intern aktieöverlåtelse är ett annat alternativ. Ägaren av andelarna i ett 3:12-bolag kan mot revers överlåta aktierna för marknadsvärdet till ett annat av bolag som han äger. Ägaren får då ta emot avbetalningen på reversen och kan fortsätta driva verksamheten vidare i företaget som det nu är ett dotterbolag till. Denna interna aktieöverlåtelse är mer fördelaktig än om pengarna enbart hade delats ut från företaget till ägaren. Det har emellertid införts en ”stoppregel”, vilket innebär att hela kapitalvinsten (minus sparat utdelningsutrymme) ska beskattas som inkomst av tjänst och behålls vid interna aktieöverlåtelser. Stoppregeln ska dock inte tillämpas om den skattskyldige åberopar denna regel och samtidigt säljer alla aktier i företaget till sina barn eller barns make eller till ett företag som helt ägs av dessa personer och där de ämnar driva verksamheten vidare.

– En annan regel som kan vara bra att känna till om du planerar ett överlåtande är att vinsten av en aktieförsäljning blir skattefri för det säljande bolaget om aktierna ägs av ett annat aktiebolag.

– Vid en försäljning där endast tillgångarna i bolaget säljs, en så kallad ”inkråmsaffär”, beskattas vinsten på försäljningen i det säljande bolaget med vanlig bolagsskatt, dvs 28 %. Tänk på att vinsten vid försäljning av enskild firma alltid beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Den så kallade 5:25 regeln kan du utnyttja om du är bosatt i Sverige. Du kan då välja att lägga ditt bolag i träda under det sista verksamhetsåret samt de fem nästkommande kalenderåren för att på så sätt sänka din beskattning till endast 25 %, till skillnad mot en skatt på 58 % om du väljer att sälja direkt. Under den här perioden får du heller inte vara aktivt verksam i bolaget.

För att hålla dig informerad om nya och ändrade lagar som gäller vid en försäljning av företag, kontakta en skattejurist så att allt blir rätt från början.